Resta stenar i gräs. Höga träd i bakgrunden.

Solberga gravfält

Fornlämning

I Solberga naturreservat ligger hagarna med sina grova, gamla ekjättar vackert beläget på båda sidor om Svartån och kring gården Solberga. Här gömmer sig också spännande gravfält från järnåldern.

Det kanske mest anmärkningsvärda är de två gravfälten från järnåldern som ligger i den östra betesmarken söder om Svartån. Fälten består av sammanlagt 150 stenar och gravarna är av olika typ – stensättningar, resta stenar, domarringar, kammargravar och även en treudd. En bra bit utanför gravfälten i den västra hagen har två enskilda gravar hittats.

I närheten av gravfälten finns även en stensträng från järnåldern. Och på några ställen i betesmarkerna förekommer gamla åkrar från olika tidsåldrar, och till dessa hör enstaka rösen och diken.

För dig som är intresserad av gravfälten så rekommenderas ett besök tidigt på våren eller senhösten när vegetationen är låg.