Brun stenkyrka där stenarna syns i fasade. Rött tegeltak. Ett klocktorn i trä med tak i koppar skymtar i bakgrunden.

Veta kyrka

Kyrka

Den vackra kyrkan med anor från 1100-talet har genom åren blivit om- och tillbyggd. Kvar finns tydliga drag från århundradenas olika ideal.

Kyrkan byggdes ursprungligen i kalksten och gråsten och står idag oputsad med tegeltäckta tak. På 1300-talet utökades koret och sakristian byggdes på 1400-talet. Under 1600- och 1700-talen tillkom den södra respektive norra korsarmen. På korvinden finns rester av kalkmålningar, som troligen är från då kyrkan byggdes. 1588 målades stora figurframställningar på väggarna, bland annat Sankt Göran som besegrar draken. Kalkmålningarna målades så småningom över men togs fram under 1900-talet.

I södra väggen i östra koret finns ett hagioskop, en tittglugg, som var till för brottslingar och människor med smittsamma sjukdomar som inte fick komma in i kyrkan. Genom tittgluggen kunde de följa mässan på tryggt avstånd från övriga församlingsmedlemmar. Predikstolen skänktes av överstelöjtnant Gripenwaldt på 1600-talet. Han erbjöd sig också att riva kyrkan och bygga en ny, vilket bönderna i Veta kraftigt motsatte sig.

På kyrkogården står en klockstapel från slutet av 1720-talet, byggd av mäster Nils Uhrberg från Eksjö. Söder om kyrkogården ligger gravkapellet som invigdes 1939, ritad av Norrköpings stadsarkitekt Kurt von Schmalensee, som stod för majoriteten av kyrkorestaureringarna i Östergötland vid mitten av 1900-talet.

Kyrkan ligger väster om Mantorp på vägen mot Spångsholm.