Vattendrag och höga träd med orangegula blad.

Västra Hargs lövskogar

Naturreservat

I övergången från slättlandskap till skogslandskap ligger Västra Harg. En mosaik av lövskogar, betesmarker, sjöar och våtmarker.

Du kan ta en promenad på leden runt den lilla fågelsjön Aren eller gå upp i fågeltornet och höra tranornas tutande. Vid ett besök i reservatet har du stora chanser att se häger men även fiskgjuse och bivråk.

Området kring Västra Harg är ett gammalt odlingslandskap. Runt Kilarpesjön och Hargsjön ligger flera stora gårdar och herrgårdar. Områdets rika jordar och goda förutsättningar för bland annat jakt och fiske har historiskt lockat till sig maktens folk. Ja faktiskt redan på medeltiden, vilket Svaneholms borgruin vittnar om.

Stora delar av det som idag är rika lövskogar har tidigare nyttjats som slåtterängar och betesmarker. Skogarna har ett mycket högt naturvärde främst kopplat till asp och ek och den rika tillgången på gamla träd och död ved. Här finns hackspettar av flera olika slag. Från den stora spillkråkan till dess minsta kusin; mindre hackspett. I de ihåliga träden häckar bland annat skogsduva, göktyta och kattuggla.

Områdets flora av lavar och svampar är speciellt rik och exklusiv med flera ovanliga arter. Som exempel kan nämnas gammelekslav, grå skärelav, skärelav och parasitsotlav. Totalt har 30 nationellt rödlistade arter påträffats i området de senaste åren.

På våren blommar lövskogsmarken som vackrast med en mängd sippor och andra vårblommor. I öppnare partier finns även gott om nattviol, smörbollar och brudborste som vittnar om gångna tiders slåtterhävd.

På de ännu öppna och hävdade betesmarkerna och slåtterängarna är blomsterprakten särskilt rik. Här finns till exempel gott om jungfrulin, brudbröd, ängsvädd, nattviol, solvända, darrgräs, pillerstarr, ormrot, slåttergubbe, svinrot, ängsskallra och på sina ställen kattfot.