Träskyltar med texterna Istidsspåret 3 km och Östgötaleden.

Skogssjöområdet naturreservat

Naturreservat

Skogssjöområdet är ett kraftigt kuperat landskap som skulpterades av inlandsisen då den smälte bort för 10 000-12 000 år sedan. I en av sänkorna ligger idag Skogssjön.

När inlandsisen drog bort lämnade den efter sig ett stort isblock som blev stående här. Sand och grus avlagrades omkring det i form av rullstensåsar och kullar. Den välformade åsen väster om Skogssjön är en av dessa.

När isen sedan smälte bildades en så kallad dödisgrop, som vattenfylldes och bildade en vacker sjö. Reservatet täcker också en del av ett av de mest välutbildade randdelta vi har i södra Sverige. Randdeltat är en grusformation som avsattes av den Baltiska isjön, vilken täckte stora delar av Sydsverige vid inlandsisens avsmältning.

Skogssjöområdet består till största delen av gles barrskog med flera gamla tallar. I söder växer lite lövskog och kring gården Stora Skogssjö finns öppnare betesmarker med enbuskar.

Strax norr om sjön i en sandig slänt finns flera ovanliga växter som normalt förekommer på stäpperna i sydöstra Europa. Här finns bland annat den gula ärtväxten luddvedel, som bara är känd från ytterligare fem platser på svenska fastlandet, alla belägna i västra Östergötland