Se och göra

Stora Haddebo naturreservat

Stora Haddebo är ett naturreservat med en stark känsla av vildmark, tystnad och orördhet. I den gamla skogen trivs många växter och djur sin har svårt att klara sig i det moderna skogsbruket.

Lanskapet i Stora Haddebo är mycket varierat. Här kan du vandra i granskog med frodigt blåbärsris för att lite senare komma upp på karga lavklädda berghällar med branta stup. I reservatet finns också fuktiga sumpskogar och en öppen myr, där det doftar starkt av skvattram.

Skogen har varit orörd under lång tid, det visar inte minst den stora mängden av sående och liggande döda träd i olika stadier av nedbrytning. Det finns också gott om avbrutna torrgranar som angripits av barkborrar. Den gamla skogen är livsviktig för många sällsynta insekter, lavar, svampar och fåglar.

I mossrika sluttningar växer gul fingersvamp, svart taggsvamp och skarp dropptaggsvamp - arter som alla är knutna till den gamla granskogen. I sluttningarna kan du också hitta den lilla vackra orkidén knärot.

Många gamla granar i reservatet är täckta av skimrande grå gammelgranslav långt upp på stammarna. Det är en lav som trivs bäst i åldrad skog och signalerar att skogen har höga naturvärden. Miljön är också viktig för många insekter, bland annat har bronshjon och granbarkgnagare påträffats här.

Det finns även gott om skogsfågel i reservatet. Tjädern har fina spelplatser i området och den variationsrika skogen är en bra uppväxtmiljö för tjäderungarna.

För mer information klicka här.

Kontaktinformation


59580 Mjölby
Telefon: 010-2235000

Hemsida: https://www.lansstyrelsen.s...

Hitta hit

Vägbeskrivning

Från Önnebo åk cirka 3,5 km söderut. Vid skylt "Mosshult" sväng höger in på Haddebovägen (liten skylt).
Haddebovägen är stundtals gropig och stenig men farbar.
Här finns parkeringsmöjligheter och här har Stora Haddebo jaktlag byggt ett vindskydd.