Sevärdheter

Stämma

Stämma naturreservat med sina höga naturvärden ingår även i Natura 2000, EU:s nätverk av värdefull natur. Den hävdgynnade floran är artrik. Blåsuga, darrgräs, jungfrulin, låsbräken, ormrot, skallror, prästkrage, stagg, sommarfibbla, ängsvädd, nattviol, solvända och svinrot är vanliga i betesmarken. I övrigt förekommer bland annat gullviva, kattfot, brudborste, jungfru Marie nycklar, hirsstarr och smörboll. Hagen i reservatets norra spets har stått ohävdad en längre tid men har nyligen restaurerats.

Hagarna är relativt öppna, men björkar står spridda i nästan hela området. Exempel på andra trädslag är ask, asp, ek, vildapel, körsbär, lönn, tall, rönn, sälg och oxel. Bland buskar är enar vanligast, men det förekommer även hassel, nyponrosor och hagtorn. I ett par starrkärr (fuktängar) växer främst en del al, men även björk och salixarter.

Enligt häradskartan från slutet av 1800-talet var en stor del av området trädklädd utmark, men det fanns även flera små åkrar. Dessa ser man formerna av än i dag och i anslutning till dem ligger ett stort antal odlingsrösen kvar. Spåren av äldre odlingslandskap är många. I hagens östra del finns flera torplämningar med husgrunder och jordkällare. Drygt 100 m sydost om bostadshuset på Stämma finns en gammal kolbotten och väster om huset har det legat ett bränneri (enligt häradskartan).

Kontaktinformation


59580 Mjölby
Telefon: 0142-85003

Hitta hit

Vägbeskrivning

Från Västra Harg följ skyltning mot Strålsnäs. Efter cirka 3-4 km når du Stämma. Sväng vänster in på en liten väg som går längs hagen vid skylt "Naturreservat"