Sevärdheter

Ullebergsskogens naturreservat

Den drygt 120-åriga blåbärsgranskogen karaktäriseras av orördhet och det finns gott om döda och döende träd. Ullebergsskogen drabbades hårt av efterverkningarna av stormarna Gudrun och Per i början av 2000-talet. Den överåriga granskogen drog till sig mängder av granbarkborrar från landskapet runtomkring och följden blev kraftiga skador och skogsdöd.

I Ullebergsskogen finns 6-7 ha barrblandad lövsumpskog med utomordentligt höga naturvärden. Bland lövträden finns förutom björk, klibbal, asp, ask och lönn. Den höga luftfuktigheten i områdena gör att gammelgranslaven, kattfotslaven och skriftlaven är karaktärsarter för området. Dunmossa och missne finns också i dessa fuktiga och näringsrika kalkpåverkade miljöer.

Den rödlistade ulltickan trivs i området, liksom vedtrappmossa, garnlav och ringlav (2 lokaler). På en del av asparna i norr växer ädellav, grov fjädermossa, bårdlav, asphättemossa och fällmossa.

Bland örterna sticker linnean ut speciellt och i ljusöppna partier i skogen är den nästan helt marktäckande. Vidare finns vätteros, hässlebrodd, grönpyrola och orkiden knärot.

Under 2015 kommer reservatets västra delar med 10-15 ha ungskogar att restaureras för att lövträd och våtmarksmiljöer skall stimuleras och gynnas. Eventuellt kommer 2 mindre våtmarker återskapas där tidigare avvattningar via utdikningar utförts.

Kontaktinformation

Rådhuset, Stora torget

Telefon: 0142-85003

E-post: turistbyran@mjolby.se
Hemsida: www.mjolby.se

Hitta hit

Vägbeskrivning

Längst ner i kommunens södra delar, på gränsen till Linköpings kommun, ligger Ullebergsskogens naturreservat. Följ vägen mot Västra Harg och sedan vidare mot Önnebo. Åk mot Pikedal/Hulu, passera Rustorp och efter 2,5 km finns en liten väg till vänster som leder upp till torpet Kristinedal. Vid denna infart parkerar man och promenaden till Ullebergsskogen är ca 1 km.