Sevärdheter

Naturreservat i Mjölby kommun

Skogssjöområdet

Bildningarna från inlandsisen är ovanligt mäktiga och ett nät av höga och branta åsar kan ge dig en utmaning i något av motionsspåren. På "Pilosa-åsen" växer bland annat den mycket ovanliga växten luddvedel.

Solberga

Svartån rinner genom Solbergas lummiga och vackra ekhagar. På de pampiga och gamla ekarna pågår livet i en egen liten värld av organismer. En gammal ek kan vara värd för uppemot 1000 olika arter. I Solbergas ekar finns bland annat den sällsynta och stora skalbaggen läderbagge.

Stämma

Under flera hundra år har markerna i Stämma formats av våra förfäders jordbruk och betande boskap. Om våren ropar göken, och mellan stenar och resliga enar färgas hagarna av "Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol..."

Stora Haddebo

Ett besök i Stora Haddebos naturreservat bjuder på upplevelser av orördhet och tystnad. I den gamla blåbärsgranskogen är djurlivet rikt. Här finns till exempel gott om skogsfågel och chansen att få se älg är stor.

Tåkern

Tåkern rankas som Nordeuropas förnämsta fågelsjö. Under årens lopp har drygt 270 fågelarter setts vid sjön. Vid de fyra besöksområdena; Glänås, Väversunda, Hov och Svälinge finns fågeltorn, information, fikabord och torrdass. Här kan du komma fågellivet och de blomsterrika strandängarna nära.

Ullebergsskogen

Längst ner i kommunens södra delar, på gränsen till kommun, ligger Ullebergsskogens naturreservat. Växt- och djurlivet i den naturskogsartade gammelskogen är mycket rikt. Här växer till exempel den lilla orkidén knärot och i skogens luckor täcker den späda örten linnea nästan marken helt.

Västra Hargs Lövskogar

Västra Hargs lövskogar är ett av länets större mer eller mindre sammanhängande lövskogsområden. I södra delen av området finns även en liten fågelsjö, Aren. Området utgörs av lundartade lövskogar med ett stort inslag av ädla lövträd. I området finns ett relativt stort inslag av gamla ihåliga träd (främst asp) och död ved. Reservatet innehåller också naturbetesmarker med gamla ekar och värdefull flora.

Åsabackarna

På Åsabackarna har inlandsisen gjort tydliga avtryck med imponerande åsar, moränbackar och dödisgropar. På de välbetade kullarna växer en mycket artrik och speciell flora. I norra delen av reservatet sluter sig skogen och där kalkrikt källvatten tränger fram har säregna kalkkärr bildats.

Örbacken

I Örbacken flödar klart och kalkrikt vatten fram i små bäckar, och bildar ett mycket värdefullt kalkkärr. Under maj till juli är blomsterprakten som störst. Då kan du bekanta dig med ett flertal vackra och märkliga orkidéer och andra ovanliga växter.

Kontaktinformation


59580 Mjölby
Telefon: 010-2345638

E-post: turistbyran@mjolby.se
Hemsida: www.mjolby.se