Se och göra

Västra Hargs lövskogar

Området kring Västra Harg är ett gammalt odlingslandskap, stora delar av det som idag är lövskogar har tidigare utnyttjats som slåtterängar och betesmarker.

Floran i området är dominerad av lundväxter i lövskogarna och hävdgynnade örter i de öppna hagmarkerna. Detta gör att många fåglar, insekter, kärlväxter, mossor och lavar trivs i området. Trädskiktet är varierat, men till största delen dominerat av ek och asp. I öppnare partier finns även gott om midsommarblomster, nattviol, smörbollar och brudborste som vittnar om gångna tiders slåtterhävd. De öppna hagmarkerna har en artrik hävdgynnad flora på stora delar. Här finns t ex gott om jungfrulin, brudbröd, ängsvädd, nattviol, solvända, darrgräs, pillerstarr, ormrot, slåttergubbe, svinrot, ängsskallra och på sina ställen kattfot.

Områdets lägre flora (mossor, lavar och svampar) är mycket artrik med flera mycket ovanliga arter (främst lavar och svampar). Framförallt beror detta på den rika tillgången på gamla träd och död ved av olika slag. 30 nationellt rödlistade arter har påträffats i området de senaste åren.

Lavfloran i området är mycket artrik och exklusiv. Framförallt utmärker sig gamla ekar och lodytor i området på vilka det växer en rad sällsynta arter. Särskilt intressant är förekomst av de rödlistade arterna gammelekslav, grå skärelav, skärelav och parasitsotlav. Bland fåglar häckar troligen fiskgjuse, bivråk, skogsduva, mindre flugsnappare, göktyta och mindre hackspett i området.

Kontaktinformation


59580 Mjölby
Telefon: 013-196000

Hitta hit

Vägbeskrivning

Västra Hargs lövskogar nås från flera större vägskäl.

Mjölby: från centrum, sväng vänster innan Svartån/järnvägen och följ skyltar mot Västra Harg.

Sya: sväng söder ut under järnvägstunneln (notera maxhöjden för högre fordon), följ sedan skyltar mot Västra Harg.

Mantorp: sväng söderut mot Östra Tollstad - Spellinge. Följ sedan skyltar mot Västra Harg.

Boxholm: sväng av mot Spångsholm och kör mot Åsbodalen öster ut, följ sedan skyltar mot Västra Harg.

I Västra Harg, kör mot Önnebo - Ulrika ca 2 km söder om Västra Hargs kyrka, sväng in vid Kulladals motionsspår, där finns parkeringplats med information och fikabord. Vandringsleder utgår från motionsspåret.